Sergio Pincheira Vergara, Chile [Sergio Pincheira Vergara]