Poemas recientes de mis seguidores

Escritor: Artífice de Sueños MARS rh | PE | Desde Dic/2012
https://poematrix.com/sites/default/files/ravana_y_mandodari_encarnan_patria_y_pueblo-mandodari_mnddr_m_midori_karunaratne.mp3
Martes, Mayo 30, 2023 - 20:52

RAVANA Y MANDODARI ENCARNAN PATRIA Y PUEBLO

miquer Alberto Rivera Santiváñez
RAVANA Y MANDODARI ENCARNAN PATRIA Y PUEBLOරාවණ සහ මන්දෝදරී නිජබිම සහ මිනිසුන් මූර්තිමත් කරයිමේ පද පෙල,කට හඬ භාවනාවක් වගේ.ඔහුගේ ධෛර්යය සඳහා මන්දෝදරී වෙත.හදවත පාරණා පැතිරෙන කාරණා.උත්තරීතර ආදරයේ ආගමනය.දේශයට අසීමිතව පෙම් බදී මහා සූර්ය කදම්භය.ඔහු යි රාවණ.සෙනඟට ඇති සදාකාලික ආදරය නිසා.භූමිෂ්ඨ වැසියන්ගේ ආරක්ෂකයා.ගැහැනියකට ලැබිය යුතු උතුම් තිළණය රාවණා.රාවණාගෙ ආදරෙ ලැබුනෙ මන්දෝදරීට පමනයි.මන්දෝදරි තමා වාසනාවන්තම ගැහැනිය.මන්දෝදරිය සංසාරගත ආදර ටිකක්වත් පලුදු උනේ නෑ.ඔහු රාවනා කිසිවකුට හිස නොනැමු
Escritor: Artífice de Sueños MARS rh | PE | Desde Dic/2012
https://poematrix.com/sites/default/files/encantamiento_prohibido-wonders_of_india_instrumental_music.mp3
Viernes, Mayo 26, 2023 - 21:50

ENCANTAMIENTO PROHIBIDO

miquer Alberto Rivera Santiváñez
ENCANTAMIENTO PROHIBIDO(Carta)No pretendía que te enamores.Ni pedía saber si le quieres.Menos anhelar que le ames.Si le sigues será por eonesy te llevará con gusto a donde sueñeslibre por fin de las horas más tristesy feliz de calmar los pesaresen el más secreto jardín de los edenes.Con una vital condición: que ya presientes.Firma: “El artista del Pungi”--------------- . -----------------26/03/2023©Derechos Reservados de Autor.
Escritor: Artífice de Sueños MARS rh | PE | Desde Dic/2012
https://poematrix.com/sites/default/files/en_un_cerrar_y_abrir_de_ojos_te_amo_guc_nga_vi_yeu_thanh_thu_bolero_0.mp3
Miércoles, Mayo 24, 2023 - 02:31

Anh Yêu Em 轉眼間

miquer Alberto Rivera Santiváñez
Anh Yêu Em 轉眼間EN UN CERRAR Y ABRIR DE OJOS TE AMOTrong nháy mắtAnh Yêu Em.Ký ức của ngày xưa lạihọ mơ ước ùa về.Và cảm thấy tốt với bạnNhư ngày đầu.Dậy trong em lòng.Nghe lại hết tất cả thời thanh xuân.Cả một bầu trời kí ức.Cảm nhận và biết hoài niệm.Bao nhiêu ki niệm thờimđâyvà bây giờ trong giấc mơ."Em yêu anh" tại là "Anh yêu em"
Escritor: Artífice de Sueños MARS rh | PE | Desde Dic/2012
https://poematrix.com/sites/default/files/corazon_alado_-_chngtng_hwaicchmpk_ea_sskaant.mp3
Domingo, Mayo 21, 2023 - 22:19

CORAZÓN ALADO หัวใจมีปีก

miquer Alberto Rivera Santiváñez
CORAZÓN ALADO หัวใจมีปีก(De: “Arcano de Amor”)เราเป็นสิ่งมีชีวิตเหมือนนก.เรามีขนนกแห่งความเป็นอมตะ.เราเกิดกลางวันและกลางคืน.ทุกที่รังของฉันและเธอ.จากทะเลสู่ยอดเขา.ในการบินแห่งความรักและอิสรภาพ..ความรักคือรังของเราเพราะข้างนอกต้องสู้เพื่อปกป้องชีวิต.ฉันรู้สึกเหมือนกำลังบินอยู่คนเดียวท่ามกลางนกอินทรีที่ดุร้ายและคุณอยู่ไกลจากฉันมาก.
Escritor: Artífice de Sueños MARS rh | PE | Desde Dic/2012
https://poematrix.com/sites/default/files/los_primeros_pasos_i_ahora_-_love_me_tender_espanol_andrea_bocelli.mp3
Miércoles, Mayo 17, 2023 - 02:43

LOS PRIMEROS PASOS I (AHORA)

miquer Alberto Rivera Santiváñez
LOS PRIMEROS PASOS IAHORAAhora que los zafirinos irisde tu excelsa faz nacaradareflejan el inmenso cielodescribiendo tornasolados reflejos,la tersa floresta subterráneasilenciosamente se engalanade luminosos azules ígneoscual supremo embelesode tramontanos seres arquetípicos.Ahora que azulinas avescuales matutinos astrossurcan el tenso firmamento,el delicado espejismo
Escritor: Artífice de Sueños MARS rh | PE | Desde Dic/2012
https://poematrix.com/sites/default/files/feliz_dia_madre_de_vida-musica_de_roxette_-_listen_to_your_heart_instrumental.mp3
Domingo, Mayo 14, 2023 - 08:13

FELIZ DÍA MADRE DE VIDA

miquer Alberto Rivera Santiváñez
FELIZ DÍA MADRE DE VIDAFecha del universal crisol materno.Nidal terrestre con forma humana.Heme aquí de viva fórmula.Por fundentes cielos azules allende.Hasta el punto que llegó un instante.Cuando el nacer me dijo ¡despierta!De madre la santidad en persona.Y abiertas sus puertas del mundo.Y del llanto se levantó gran regocijo.Mi sonreír salvo y sano en su regazo.Para los pasos siguientes al Mundo.Madre de gracia en la Tierra, feliz día.De puertas y brazos abiertos, feliz día.Verdadero milagro de amor, feliz día.
Escritor: Artífice de Sueños MARS rh | PE | Desde Dic/2012
https://poematrix.com/sites/default/files/el_guardian_del_tesoro_ancesral_quenas_por_conjunto_sol_del_peru.mp3
Viernes, Mayo 12, 2023 - 10:44

EL GUARDIÁN DEL TESORO ANCESTRAL

miquer Alberto Rivera Santiváñez
EL GUARDIÁN DEL TESORO ANCESTRAL(De “Relatos de un mochilero”)Después del dificultoso trayecto por caminos de tierra, el atardecer fue bañando los cerros con atrayentes matices de...La verdad que, a pesar hallarme en zona desconocida, había dormido igual que un crío, hasta instantes de los ruidosos...—Nos vamos, desayunaremos caminando — dijo Mateo, agregando luego —Debemos estar aquí para dormir, no es bueno quedarse afuera en la noche porquelas fieras o monstruos.Y así con tal advertencia, seguimos una ruta por donde se mueven los pumas y zorros, ayudándonos en forma...—Esta es su cueva del Amaru ancestral, que desde tiempos incaicos junto a mi familia protegen celosamente las tierras...Lo dicho me puso en alerta, y tomé más atención en contemplar el entorno, en efecto debajo de los espesos follajes...— En tiempo antiguo según contaron, esto era más tranquilo, con posibilidades de ingresar unos doscientos metros a su...Ya de regreso a su finca, parecía más fácil la bajada pero nos sorprendió la noche aún lejos del poblado cuando la...— ¡Siempre alerta y listo el machete! —insistiendo su voz de Mateo.Y en mi mochila un brillante recuerdo.---------------- . --------------
Escritor: Artífice de Sueños MARS rh | PE | Desde Dic/2012
https://poematrix.com/sites/default/files/amaru_wachana_sipas_ticka_sol_del_peru-apu_inti.mp3
Lunes, Mayo 8, 2023 - 17:41

AMARU WACHANA

miquer Alberto Rivera Santiváñez
AMARU WACHANA(Donde nace un Amaru)Donde nace un Amaru no llegan los gallinazos.Los rayos y truenos compañeros más fieles.Amaru Wachana cuna del temple indomable.Sobre suavísimas nubes a vuelo de cóndor.Picachos con ecos rugientes de pumas.Ojos de águilas sobre andar del áureo linaje.Desde Inka Pachacútec y Amaru Yupanqui su corregente,fue investido Inka Túpac Yupanqui según el arcano.Después remedos apenas disputando cetro y panakas.No hay engaño que valga contra verdad de piedra.Espejismos las pircas sobre inmortales cimientos,cuales imaginarios escritos obligados a los creyentes.¡Amaru Wachana del plan maestro desde principio!
Escritor: Artífice de Sueños MARS rh | PE | Desde Dic/2012
https://poematrix.com/sites/default/files/para_porma_salve_coloso_wara_wara-_musica_con_voz.mp3
Viernes, Abril 28, 2023 - 00:01

¡SALVE COLOSO!

miquer Alberto Rivera Santiváñez
¡SALVE COLOSO!“Ya no me interesa el hombre como ser humano,más me interesa como monstruo.” Raquél Jodorowsky.¡SALVE COLOSO!Sacsayhuamán nos habla en modo fantástico.Existencia en contradicción al tiempo y espacio.Modelo superlativo al canon del orden humano.Eviterna voluntad sobre limitación de lo vivo.¿Y preguntáis si de Wiracocha lo excelso?“Silencio ciclópeo en el trabajo sudando a pulso”Soberano poder opuesto a intentar el despojo.“No robarás”, en plena función de mandamiento.”Y puso con cálculo exacto a rapaces su justo reto.Megalíticas obras desafiando al débil estilo de ocioso.Fantasía mental convertida en realidad por arquitecto.
Escritor: Artífice de Sueños MARS rh | PE | Desde Dic/2012
https://poematrix.com/sites/default/files/secretos_incaicos_y_momias_canta_sipas_ticka_y_conjunto_sol_del_peru.-apu_intillay.mp3
Sábado, Abril 22, 2023 - 12:20

SECRETOS INCAICOS Y MOMIAS (Segunda Parte)

miquer Alberto Rivera Santiváñez
SECRETOS INCAICOS Y MOMIAS (Segunda Parte)Y salimos con dirección al monte, llevando un par de machetes por haber serpientes en el camino. Pronto notamos la...Al rato ingresamos a un caserón de muros pétreos bien hechos. Unos rugidos nos alertaron sobre la existencia de...―Esto es parte del legado de mis ancestros―expresó Pascual lleno de orgullo, agregando, ―algo que no pudieron hallar...―”Con razón sus modernos autobuses trabajan el Lima” ―murmuró Eleuterio.―Hay algo más, pero ahora deben descansar bien, que mañana será de largo trajín ―aconsejó don Pascual.Antes de salir el sol, el anfitrión había retornado de cacería; y preparó el desayuno y fiambres para la marcha.―Llenen sus cantimploras porque no hay tiendas por esa zona, solamente los ríos turbios por los minerales ―don...Sin poder llevar caballos, salimos a la quebrada, siguiendo sendas abruptas, llenas de tarántulas, escorpiones y...―Ahora, ¡saquen sus guantes y a trabajar! ―ordenó don Pascual, empezando él mismo a sacar las piedras a unos metros...Después de una hora de pesado esfuerzo, gritó Eleuterio.― ¡Ya se mira la “huanca” (piedra grande)!En efecto, una gran piedra tallada de 150 x 150 x 23 centímetros aproximadamente que cubría una entrada secreta. De...―Está oscuro su interior ―reclamó Leandro, amigo del barrio.Jonás regresó con una lámpara de baterías y lo preparó para ver su interior atándola en una cuerda. Y esto sí nos...
Escritor: Artífice de Sueños MARS rh | PE | Desde Dic/2012
https://poematrix.com/sites/default/files/secretos_incaicos_y_momias_instrumental_y_canta-sipas_tika_y_conjunto_sol_del_peru.mp3
Sábado, Abril 22, 2023 - 12:14

SECRETOS INCAICOS Y MOMIAS (Primera Parte)

miquer Alberto Rivera Santiváñez
SECRETOS INCAICOS Y MOMIAS (Primera Parte)(De “RELATOS DE UN MOCHILERO”)Por ese llamado tentador de aventura varios amigos nos reunimos en un pueblo serrano con las ganas de visitar y...Para mi grupo, fue importante asistir a la prédica, porque así nos enteramos de oraciones que pedían lluvias para la...―”Significa que los campesinos harán pasear sus momias dentro de dos noches, cerca del rio” ―murmuró Eleuterio en el...Así, advertidos de una interesante procesión nocturna y esperamos ansiosos su momento. Después de la merienda del...― ¡Pachamama, Pachamama, mándanos buenas cosechas! ―decían los ruegos.― ¡Apu del aguacero, riega los campos! ―otros coreaban.El conjunto de seres reviviendo una vez más la espectral costumbre del culto a la tierra y sus muertos, semejante al...Siguiendo la comparsa, mientras refrescaban la caminata con chicha de jora ya fermentada para matar el frío de altura...―Espero que me acompañen hasta la casa de La Huerta ―ofreció el caporal llamado Pascual a Eleuterio.Aquél lugar por demás extraño y de raras costumbres a mis amigos no les dejó conciliar fácil el sueño, pero logramos...―Ahora iré a orar, acompañen si desean, pero deben guardar los secretos que observan ―aclaró.---------------------------------------------------CONTINUARÁ----------------------------------------------------------22/04/2023
Escritor: Artífice de Sueños MARS rh | PE | Desde Dic/2012
https://poematrix.com/sites/default/files/hasta_cuando_desfile_escolar_peru.mp3
Miércoles, Abril 12, 2023 - 20:46

¿HASTA CUÁNDO?

miquer Alberto Rivera Santiváñez
¿HASTA CUÁNDO?¿Hasta cuándo?Y el títere sigue marcando paso.A ojos cerrados según el mandato.Con labios pegados y sin reclamo.Y siempre a paso forzado.¿Hasta cuándo?Y bajo batuta solo cumpliendo.Infinitud de hombre-tiempo perdido.En manos del jefe malo.¡Sin parar ni descaso, muñeco!¿Hasta cuándo?Puro cebo de cañón van preparando.Marionetas destinadas a impio destino.Allí donde la paz no pudo evitar bélico juego.
Escritor: Artífice de Sueños MARS rh | PE | Desde Dic/2012
https://poematrix.com/sites/default/files/shambjala-_tsewang_lhamo_tshe-dbng-lh-mo_.mp3
Domingo, Abril 9, 2023 - 00:49

SHAMBÁLA 香巴拉

miquer Alberto Rivera Santiváñez
SHAMBÁLA 香巴拉跨過聖門在夢的另一邊香巴拉真的是地妙不可言。是地下文明,沒看過的都不算數香巴拉的.看起來跟亞特蘭蒂斯很像呀,白雪覆蓋的環形山喜馬拉雅山脈之香巴拉个梦所有存活的人珠穆朗玛峰底下和整個地球。
Escritor: Artífice de Sueños MARS rh | PE | Desde Dic/2012
https://poematrix.com/sites/default/files/del_amor_al_malo_el_espejo_no_olvida.mp3
Miércoles, Abril 5, 2023 - 03:16

DEL AMOR AL MALO

miquer Alberto Rivera Santiváñez
DEL AMOR AL MALO(Capricho exegético)“ni quien practique adivinación, ni agorero,”…LA BIBLIAY escribieron que alguno dijo a sus fieles:“Pero yo os digo: No resistáis al que es malo;”IUn cáncer por ahí malo y feo que asustaría.El Diablo malvado al prójimo no salvaría.Y peor mala muerte que ninguno querría .¿Quién al cáncer no combatiría?¿Del Diablo pronto se alejaría?¿Y a la muerte no seguiría?II¿Y hubo quién al malo amaría?Igual que si borregos adorasen al lobo.
Escritor: Artífice de Sueños MARS rh | PE | Desde Dic/2012
https://poematrix.com/sites/default/files/el_puente_de_suenos_sintetizador_y_piano.mp3
Sábado, Abril 1, 2023 - 18:45

EL PUENTE DE SUEÑOS

miquer Alberto Rivera Santiváñez
EL PUENTE DE SUEÑOS(Capricho exploratorio)¿Ser puente relativista del espacio-tiempo?Viva unión terrenal de carne y hueso.¿Vosotros hacia mi o a la inversa?Puente humanidad del tiempo y espacio.En abrazo pasado, presente y futuro.Desde principio nudo del propio infinito.En milenario y dinámico yo colectivo.La humanidad compartida en igual modo.Clave maestra de coexistencia terrena.De lo antiquísimo en acción al devenir.Ayer, hoy y mañana de carne y hueso,Puente concordia de lo contradictorio.“Yo” que pronuncia la humanidad a coro.
Escritor: Artífice de Sueños MARS rh | PE | Desde Dic/2012
https://poematrix.com/sites/default/files/una_noche_de_fragancia_y_pasos_del_mas_alla-_himno_gotico-linaje_nocturno.mp3
Martes, Marzo 28, 2023 - 18:41

UNA NOCHE DE FRAGANCIA Y PASOS DEL MÁS ALLÁ

miquer Alberto Rivera Santiváñez
UNA NOCHE DE FRAGANCIA Y PASOS DEL MÁS ALLÁ(De Relatos de un Mochilero)Después de sortear avalanchas y precipicios, conseguí hacer alcanzar su transporte a mi compañera de viaje Santa...Mientras degustaba típicos manjares comprobé que la casa contaba con muchas habitaciones, por eso comuniqué a la...— ¿Me puede alquilar hospedaje?, necesito para esta noche —dije a la señora.—No —fue la respuesta rotunda.Habiendo concluido los alimentos, agradecí del servicio y me dispuse a salir.—Espere, si tengo habitación —afirmó.Muy rápido calculé que sería difícil hallar lugar semejante y acepté quedarme allí. Al poco tiempo, la dueña me llevó...—Este es un buen sitio, adecuado para usted —me dijo.Pero, una vez ingresado al lugar, algo irracional me hizo rechazarlo.—Esa cama es muy grande, ¿no tiene otro cuarto? —pregunté.— ¿No le gusta una matrimonial, eh? Bueno, sí, al costado, pero su cerradura no está muy bien que digamos, unos...—Bien, lo usaré —contesté.— Ocurre que por las noches con mi hija nos vamos a otra casa, usted se quedará solo. Así que, por si acaso le dejo...
Escritor: Artífice de Sueños MARS rh | PE | Desde Dic/2012
https://poematrix.com/sites/default/files/colmena_peru_-canta_sipas_tika_y_conjunto_sol_del_peru.mp3
Lunes, Marzo 27, 2023 - 02:41

COLMENA DE PESADILLA

miquer Alberto Rivera Santiváñez
COLMENA DE PESADILLAEl actual estado colmena no son todos.Un panal en garras perjudiciales.Hacen creer panal es de todosy para todos.Hecho enjambre de las corrupciones.Avispa de jefa y mandonescon incontables zánganos vilesdañan a propios trabajadores.Democracia de abejas feo manejo engañador.Solo un triste juego explotador.Actual estado colmena no es de todos,ni para todos.Un rico panal no es de ajenos insectoso improductivos zánganos ruines.
Escritor: Artífice de Sueños MARS rh | PE | Desde Dic/2012
https://poematrix.com/sites/default/files/el_mochilero_de_suenos-pockra-soprano_y_conjunto.mp3
Viernes, Marzo 24, 2023 - 20:41

EL MOCHILERO DE SUEÑOS

miquer Alberto Rivera Santiváñez
EL MOCHILERO DE SUEÑOSEl pórtico sueño invita saber.La mochila quiere ya recorrer.Sin mucha carga ha de ser.Música fiel de compañera tener.Todas las rutas al aparecer.Ni de broma contar caer.Con voluntad es vencer.Y mil maravillas a conocer.Por entusiasmo el emprender.Una sonrisa mejor que temer.A veces con gusto correr.Siempre superviviente un deber.Y con novedades se debe volver.Que más caminos están por hacer.
Escritor: Artífice de Sueños MARS rh | PE | Desde Dic/2012
https://poematrix.com/sites/default/files/el_juramento.mp3
Miércoles, Marzo 22, 2023 - 11:50

EL JURAMENTO

miquer Alberto Rivera Santiváñez
EL JURAMENTOY el Diablo le dijo:Es muy fácil, jura y sírveme.Y te colmárás de oro brillante.Solamente jura y arrodíllate.Por tu entreguismo.Por tu servilismo.Por el neoscurantismo.Por tu ser inicuo.Es muy fácil, jura y sírveme.Y te llenarás de oro brillante.Solamente jura y arrodíllate.El verdadero te da miedo, ¿no?Dices que no perdona, ¿no?¡Arrodíllate carajo!
Escritor: Artífice de Sueños MARS rh | PE | Desde Dic/2012
https://poematrix.com/sites/default/files/la_inmortalidad_de_dios.mp3
Domingo, Marzo 19, 2023 - 13:03

LA INMORTALIDAD DE DIOS

miquer Alberto Rivera Santiváñez
LA INMORTALIDAD DE DIOS神的不朽感謝上蒼藉著祖,和這歷史的見證,思中永永遠遠...DIE UNSTERBLICHKEIT GOTTESGott sei dank durch die vorfahren,und der Zeuge dieser Geschichte,für immer und Ewig zu denken…LA INMORTALIDAD DE DIOSAgradecido por los antepasados,y el testigo de esta historia,pensando en los siglos de los siglos...___ . ___19/03/2023