RAVANA Y MANDODARI ENCARNAN PATRIA Y PUEBLO

RAVANA Y MANDODARI ENCARNAN PATRIA Y PUEBLO

රාවණ සහ මන්දෝදරී නිජබිම සහ මිනිසුන් මූර්තිමත් කරයි

මේ පද පෙල,කට හඬ භාවනාවක් වගේ.
ඔහුගේ ධෛර්යය සඳහා මන්දෝදරී වෙත.
හදවත පාරණා පැතිරෙන කාරණා.
උත්තරීතර ආදරයේ ආගමනය.

දේශයට අසීමිතව පෙම් බදී මහා සූර්ය කදම්භය.
ඔහු යි රාවණ.
සෙනඟට ඇති සදාකාලික ආදරය නිසා.
භූමිෂ්ඨ වැසියන්ගේ ආරක්ෂකයා.

ගැහැනියකට ලැබිය යුතු උතුම් තිළණය රාවණා.
රාවණාගෙ ආදරෙ ලැබුනෙ මන්දෝදරීට පමනයි.
මන්දෝදරි තමා වාසනාවන්තම ගැහැනිය.
මන්දෝදරිය සංසාරගත ආදර ටිකක්වත් පලුදු උනේ නෑ.

ඔහු රාවනා කිසිවකුට හිස නොනැමු
රාවණා කියන්නෙ එක ගැහැනියකට විතරක් ආදරෙ කල.
රාවණාට හිටියෙ එක පතිනියයි...ඒ මන්දෝදරී.
කදුලු බර වැඩී දෑසට රාවණා.

අදත් මංදෝදරිලා ඉන්නවා.
පිරිමි සිත සෙවු කුටුම්භේ ගුණ.
හදවත පාරනා පැතිරෙන කාරනා.
මේවගේ දෙයක් කරපු එකට වඳින්න ඕනෙ.

අතීතය හීනයක් නොව මන්දෝදරී.
ගැඹුරු සිතිවිලි අතර සැගවී.
ඔහු කිසිවකුට හිස නොනැමු රාවනා.
දවසක රාවණා නැවැත නැගී සිටීවි.

සටන් කරන මිනිසුන් රාවණා ය.
ආදරණීය නිජබිම මන්දෝදරී ය.
රාවණා නැවතත් නැගිට ඇත.
උත්තරීතර ආදරය සඳහා ජීවත් වන්න!

RAVANA Y MANDODARI ENCARNAN PATRIA Y PUEBLO

Estos versos son como meditación...
A Mandonari por su valentía.
Asuntos que tocan el corazón
Advenimiento del Amor Supremo.

El gran rayo de sol que ama la tierra sin límites.
Él es Ravana.
Por el amor eterno de las personas.
Defensor de los terrestres habitantes.

Ravana es el mayor regalo que una mujer merece.
Solo Mandodari obtuvo el amor de Ravana.
Mandodari es la mujer más afortunada.
El amor terrenal de Mandodarita no se acabó.

No se doblega ante nadie Ravana.
Ravana ama una sola mujer.
Ravana a su esposa... ella Mandodari.
Las lágrimas cubrían sus ojos.

Mandodari todavía está allí en el tiempo.
El corazón humano busca virtud familiar.
Cosas que tocan el corazón.
Alguien que hizo algo así vale honrar.

No es un sueño sino una realidad el pasado.
Escondido en pensamientos profundos.
Ravana ante nadie no se ha inclinado.
El libertario Ravana se levantará de nuevo.

Pueblo que lucha es Ravana.
Mandodari es la patria querida.
Ravana de nuevo está de pie.
¡Por el supremo amor viven!
---- . ----
30/05/2023
©Todos los Derechos de Autor Reservados.
Música: “MANDODARI” canta Midori Karunaratne.

Comentarios & Opiniones

Artífice de Sueños MARS rh

Saludos amigos poetas y visitantes a mi espacio literario. Aqui una nueva publicación dedicada a Sri Lanka, porque conserva con mucho cariño sus monumentos culturales ancestrales. Uno de estos luce algo que me gusta mucho.
Abrazos.
Y hasta luego.

Critica: 
Silvia

Impresionante, inteligente cultura.
Muy bendecido.
Por lo que representa y sus dichos.
Abrazo grande.

Critica: 
Artífice de Sueños MARS rh

Hola Silvia estimada.
Muchísimas gracias por lindo comentario a mis letras. Nauralmente siendo artista de la pintura me puse a investigar sobre esa fuerza oculta que mueve a tener ciertas reminiscencias a la hora de diseñar, esa "inspiración". El

Critica: 
Artífice de Sueños MARS rh

resultado es que de alguna forma existe un nexo con una fuente universal, de donde provienen ciertos elementos a disponer...
Envío para vos saludo cordial y gran abrazo.
Y hasta nueva obra.

Critica: 
Jesús Ángel

Bien por Ravana !!! y que Miquer siga construyendo.
Saludo hasta Perú.

Critica: 
Artífice de Sueños MARS rh

Hola Jesús Ángel.
Muchas gracias de vuestra lectura y comentario.
Envío saludo cordial.
Y hasta la siguiente publicación.

Critica: 
Xio

Genial, quedo inclinada ante tan magistral obra, tanto conocimiento que de forma gentil y gratis nos compartes, Ravana es el pueblo que lucha, por su amada patria, amor que nunca muere, Mandodari; qué decir mi querido Miquer, abrazos hasta Perú.

Critica: 
Artífice de Sueños MARS rh

Hola estimada Xio.
Qué gusto me dan palabras tan cariñosas. Y claro, alegrarse resulta muy saludable. Por eso agradezco de corazón y envío emocionado saludo y buen abrazo.
Y hasta nueva obra.

Critica: 
Soñadora

No llegaré nunca a tener esa cultura histórica que posees Artífice de Sueños, pero como explicas el significado de lo que escribes , solo puedo decir.....Muy bello!
Cariñoso abrazo para ti!

Critica: 
Artífice de Sueños MARS rh

Hola estimada Soñadora.
Muy agradecido por visitar mis letras y comentar.
Estamos en una época donde la libertad y facilidad de comunicarse nos permite para bien una formación contínua. La verdad, así vale alegría.
Saludo cordial y abrazo.

Critica: 
Novelista Rosa

No soy partidario del patriotismo, pero desde el contexto de esta poesía puedo apreciar el gran talento y cultura que se mezclan para brindar esta historia que precede a cada nación. Buenos versos. Te mando un saludo.

Critica: 
Artífice de Sueños MARS rh

Hola Novelista Rosa.
Muchísimas gracias de leer esta publicación. Todo se debe a los archivos en los genes, ese por qué al buscar explicaciones a muchas cosas.
Envío saludo cordial y hasta nueva obra.

Critica: 
Elmusiquito

Hola está bueno. Me pareció una historia simpática además que está llena de patriotismo. ES EL PATRIOTISMO q se muestra en esto. Dices que esa una dedicatoria a SRI LANKA. Esa es una nación lejana lejana tan lejana como por ejemplo la cordillera de l

Critica: 
Elmusiquito

Tan lejana como por ejemplo "LA CORDILLERA DE LOS HIMALAYAS". Es como que escribas algo luego sobre los MONJES DE ALLÁ DE LA REGIÓN DEL TÍBET. "LOS TIBETANOS". Un saludo. Bueno ARTÍFICE y un saludo y será hasta luego. OK. Será hasta otra oportunidad.

Critica: 
Artífice de Sueños MARS rh

Para Elmusiquito.
Muy agradedido que visites mis letras y comentes bonito.
¿Qué tal? ¿Te parece muy raro? Claro, todo viene CONÓCETE A TI MISMO, frase que Platón puso en boca de Sócrates en su diálogo con Alcibíades. Y así el asunto sobre qué hay

Critica: 
Artífice de Sueños MARS rh

en la profundidad de mi ser desde la estructura genética, para luego el armazón cultural que resulta reciente. Pero la base del edificio fundada sobre la roca terrestre me interesa más que lo superficial. Y eso me une a espacios geográficos lejanos

Critica: 
Artífice de Sueños MARS rh

Claro provengo de grandes viajeros, por eso me gusta eso. Para mi lo sedentario resulta muy antinatural, inhumano. Por eso una buena mochila sobre los hombros es mi contento, y en consecuencia curiosear del mundo, ver qué pasa "in situ"-
Saludo.

Critica: 
Elmusiquito

Bueno por eso que hablas estás hablando ya de un ASUNTO DE LA GENÉTICA. Como para expresarlo de ese modo Sabes que hay gente que es muy sedentaria tal como dices y otros son más nómadas que son los GRANDES VIAJEROS. Según dices perteneces a ese grupo

Critica: 
Elmusiquito

Lo cual me parece bueno. Porque como dicen y es una gran frase: "QUE CADA QUIEN PROCURE HACER LO QUE LE HACE FELIZ". LO QUE LE PLACE LO QUE LE GUSTE SIEMPRE Y CUANDO NO ESTÉ PERJUDICANDO A OTROS A TERCEROS A OTRAS PERSONAS. Pero es válido lo que dice

Critica: 
Artífice de Sueños MARS rh

Bien dicho músico, a ver si se te ocurre hacer lo mismo, para después desarrollarlo en tus actividades.
Gracias nuevamente y hasta luego.

Critica: 
Elmusiquito

ARTÍFICE OK BUENO Hasta luego y un saludo. Y gracias por las prontas respuestas a los comentarios. Hasta otra oportunidad. Un saludo

Critica: 
Artífice de Sueños MARS rh

Algo faltó.
Si acoges su ejemplo de Ravana ya puedes contar con lo que buscas. Las bellas siempre admiran a un campeón luchador, claro además de fiel, jajaja.
Y a pelear se ha dicho!

Critica: 
Elmusiquito

Bueno bueno así es. Y se hace lo que se puede. PERO SE HACE LO QUE SE PUEDE. PORQUE LO QUE NO SE PUEDE NO SE PUEDE. Siempre es así :) :) Bueno muchas gracias por la respuesta a ese otro comentario y será hasta luego. Y será hasta otra oportunidad.

Critica: